Graduate Students

Psychology

First NameLast NameEmail
Serena De Stefani serena.destefani@rutgers.edu
Nathan Destler nathan.destler@rutgers.edu
Mehmet Yarkin Ergin yarkin.ergin@rutgers.edu
Xiaoli He hxl.daybreak@gmail.com
Sten Knutsen skk88@scarletmail.rutgers.edu
Jason Rubinstein jr938@scarletmail.rutgers.edu
Ryu Jihye jihye.ryu@rutgers.edu
Yelda Semizer yelda.semizer@rutgers.edu
Gala Stojnic gs623@rutgers.edu
Jie Wang jie.zy.wang@rutgers.edu
Shuqi Yang yangsqxixi@gmail.com
Meng Zhang zhangmeng0904@gmail.com